top of page

טופס הצהרת בריאות

יש לקרוא ולמלא את הטופס

רוצים הדרכה מהסלולר או מהמחשב? לחצו כאן

  1. מדדתי חום לילדי/ילדתי, ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל-38 מעלות צלזיוס .

  2. ילדי / ילדתי לא משתעל ואין לו קשיים בנשימה*

  3. למיטב ידיעתי ילדי לא היה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

  4. הנני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים להיום ומציגים בשקיפות מלאה את מצב בריאותו של ילדי/ילדתי.

  5. ידוע לי כי העלמת מידע או הצהרה לא נכונה אסורה ומהווה עבירה פלילית.

  6. כמו כן הנני מתחייב/ת לעדכן באופן מיידי על כל שינוי שיחול במצב הרפואי של ילדי/ילדתי.

לתקופה של:

יש לי אישור רפואי שניתן ע"י :

יש לבני/ביתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הגן. 

יש לבני/בתי בעיה בריאותית (אסטמה, אפליפסיה, רגישות למזון) מהן הרגישויות : *

לא הבנתם ? רוצים הדרכה מהסלולר או מהמחשב? לחצו כאן

bottom of page