top of page

טופס הסכם עם ההורים

יש לקרוא ולמלא את הטופס

בחרו תמונה

הצדדים מסכימים ומצהירים כדלקמן:

 

 1. ההורה מתקשר עם הגן לקבלת שירותי גן ילדים לכל שנת הלימודים לתקופת החודשים להלן שנת הלימודים 2024/2025

 2. הרישום המוקדם בא להבטיח את מקום הילד בגן למשך כל שנת הלימודים

 3. בעת ההרשמה ישלם ההורה דמי הרשמה 300 ש"ח סך שאינם יקוזזו מהתשלום ויהיו בעבור ביטוח לילד

 4. במידה ותבוטל ההרשמה, לא יחזור סכום זה והוא יהווה פיצוי קבוע ומוסכם לגן

 5. הרשמת הילד באה להסדיר ולאפשר לגן עבודה סדירה בתקן מלא,במשך כל השנה ולאפשר לו לתכנן את ההוצאות הקשורות בניהול גן הילדים עפ"י המספר הכולל של הילדים שנרשמו

 6. שכר הלימוד עבור שנת הלימודים כדלקמן 2700 ש"ח

 7. שכר הלימוד ישולם עד ל 1-10 לכל חודש, ויועבר מראש בתחילת השנה בצ'קים דחויים למשך כל שנת הלימודים או לחילופין שכן, התחייבות הצדדים עפ"י הסכם זה בין הגן ובין ההורים היא שנתית ולא חודשית, ניתן להשאיר צ'ק ללא תאריך ולשלם במזומן חודש בחודשו

 8. שכר הלימוד מקנה לילד/ילדה זכות לימוד בגן בשעות ובימים הקבועים, עפ"י שעות פעילות הגן כדלקמן: בימים א-ה מהשעה 07:30 בבוקר ועד לשעה 16:00 בימי ו 07:30-12:30 בנוסף לסעיף זה יגוע להורה כי הכניסה לגן מותרת עד השעה 09:15 למעט מקרים חריגים בתיאום עם הגננת

 9. הגן יעבוד עד ל20/8 כולל בשעה 12:00

 10.  במידה ותתקיים קייטנה במסגרת הגן התשלום עבור הקייטנה ייגבה בנפרד והעלות תיחשב ויעלו הפרטים המלאים חודש לפני בלבד

 11. בתחילת השנה יגבה סכום של 70 ש"ח ע"י הועד אשר ישמש אותו לקניית מתנת יום הולדת

 12. על האף האמור לעיל, יהא כל צד רשאי להפסיק את ההתקשרות תוך מתן הודעה למשנהו בכתב, לא יאוחר מחודש ימים (30 יום) לפני הפסקת ההתקשרות המתוכננת (חתימה)

 13. באם יודע הגן על הפסקת ההתקשרות הרי שזו תיכנס לתוקפה בתוך חודש מיום הודעת הגן על כך,ובכתב להורה .התנהגות בלתי הולמת של ההורה כלפי צוות הגן או הגננת בשפה שאינה מכבדת או בעיות חריגות או בעיית תשלום תוכל הגננת לסיים התקשרות תוך 48 שעות הודעה מוקדמת בכתב. באם יודיע ההורה על הפסקת ההתקשרות הרי ישולם על ידו שכר הלימוד עבור אותו חודש בו ניתנה ההודעה, וכן עבור הימים הנותרים מחודש שאחרי אם וכאשר התקבלה הודעה באמצע החודש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש.

 14. למרות האמור לעיל בסעיף 12 הרי אם ההורה ימסור הודעת ביטול לאחר ה30 למאי אזי יהיה חייב לשלם את מלוא שכר הלימוד על חודש אוגוסט 

 15. שכר הלימוד ישולם גם בגין תקופה של היעדרות הילד מהגן הן מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת לרבות חופשה משפחתית. 

 16. כמו כן ימי בידוד בקורונה כשהגן ממשיך בפעילות מלאה, ישא ההורה במלוא התשלום.

 17. שכר הלימוד כולל בתוכו: חוגים,מתנות לחגים מסיבות ומתנות

 18. הגן יהיה סגור בימי חג,שבתון וחופשה הנהוגים ומקובלים עפ"י לוח החופשות המוצג

 19. ההורה מתחייב להביא את הילד לגן הילדים בבוקר ולקבלו בתום הלימודים שם.

 20. לא חלה על הגן/עובדי הגן אחריות כלשהי כלפי הילד והוריו על הבאת הילד לגן ולהחזרתו ממנו.

 21.  במידה ואחד ההורים ירצה שעובדת של גן הילדים תשמור אחה"צ על הילד/ה יעשה זאת בתיאום מנהלת הגן ובאישורה בלבד. מנהלת הגן רשאית להפסיק את ההתקשרות בין הסייעת להורה בנושא זה. אי מילוי הוראה זאת תגרום להפרת הסכם הפסקת ההתקשרות בין הגן להורה

 22. הורים אנא התחשבו בצוות ובבקשה נא להגיע בזמן לאסוף את ילדכם במקרים חריגים ורק דחופים יש להודיע לגן טלפונית על איחור. במידה וההורה יאחר באופן קבוע יהא הגן רשאי להפסיק את ההתקשרות בתוך 48 שעות.

 23. הגן לא יקבל ילד חולה או ילד עם חום/דלקת עיניים/ שלשולים מחשש להדבקת ילדים נוספים

 24. במקרה של חום גבוה העולה העולה על 38.1 מעלות הקאות או משהו חריג בדומה לכך

 25. אחריות הגן להודיע להורה לצורך איסוף מוקדם של הילד מהגן ואינו יכול לחזור למסגרת 48 שעות

 26. לא יינתנו לילד/ה בגן אקמול או כל תרופה אחרת.

 27. חובת הדיווח על רגישות הילד לחומרים/ מאכלים כלשהם הינה באחריות ההורה.

 28. בשנת הלימודים תיעדר הגננת לצורכי לימודים והשתלמויות בהתאם לתכנית ולצורך הפעילות המקצועית

 29. ההורה ישתתף בפגישות שהוזמנה ע"י הגן

 30. הצדדים יפעלו לקיום קשר תמידי תוך דאגה לחינוכו, בריאותו ורווחתו של הילד וכלל ילדי הגן.

 31. יוצג לוח חופשות ובנוסף יש לציין שהגננת יכולה לקחת יום בחירה ולסגור את הגן ללא החזר כספי

 32. במסיבת סיום יסתיים יום הלימודים בשעה 12:30

 33. ההורה ישא ב-30% משכר הגן, אם וכאשר הגן יכנס לבידוד על ידי הדבקה של ילד או כל הורה מהגן.

 34. במקרה של מלחמה, לא יוחזרו ימים או כספים עד 7 ימים.

 35. הגננת וצוות הגן מתחייבים לשמור על הילד ולכבד אותו, לא לפגוע בו פיזית בזדון, ולא לקלל או לגדף אותו! לדאוג לו לניקיון, ולארוחות טריות ומזינות.

 36. כמו כן אם הורה יבחר לבוא ולהשקיף על הילד במידה והילד יראה את ההורה ויתקשה לעזוב את ההורה באמצע היום, יצטרך ההורה לקחת אותו.

 37. ההורה מצהיר בזאת כי קרא את סעיפי ההסכם,הבינם והסכים להם לפי כך מבקש לרשום את בנו/ביתו לגן נוני

הסכם חוזה הורים גן נוני

שנערך ונחתם בין מורן שני 061228912 להלן הגן מצד אחד.

להלן ההורה מצד שני.

צריכים קצת עזרה ? צפו בהדרכה מהסלולר או מהמחשב? לחצו כאן

bottom of page